• info@alghadirco.com

  

  

دستگاه نایلون کش رول ایزوگام تمام اتومات

کافی است رول ایزوگام توسط اپراتور در ابتدای خط قرار گیرد، دستگاه به صورت اتوماتیک رول ایزوگام را نایلون کشی نموده و پس از دوخت وارد تونل شرینک می کند، رول ایزوگام بعد از خروج از تونل شرینک به صورت اتوماتیک توسط بازوی انتهایی بر روی زمین قرار می گیرد.

به خدمات ما نیاز دارید؟